Strategiplan 2017-19

 

 

Innledning 

Stiklestad Golfklubb (SGK) har ved utgangen av 2016 rundt 800 medlemmer. 

Stiklestad Golfklubbs golfbane ble anlagt og først tatt i bruk som korthullsbane med 6 hull høsten 1993. Nåværende første 9-hull ble offisielt åpnet 12. juni 2001. De siste 9 hullene ble tatt i bruk i juni 2008. Banen er en skog- og parkbane med internasjonal standard, tegnet av arkitekt Jeremy Turner. Banen er vanligvis spilleklar i april / mai, og sesongen varer til oktober/november. 

 

Sommeren 2005 åpnet klubben sitt nybygde klubbhus tegnet av den kjente arkitekten Kjell Lund. Et hus som gir muligheter for økt aktivitet og utvikling av klubben. Investeringer er også gjort i nye treningsfelt. Betydelige offentlige midler er gitt i støtte til disse investeringene. 

 

Klubben har hatt en meget bra evne til å utvikle anlegget og fått finansiert dette. Utfordringen fremover blir å videreutvikle en organisasjon som følger opp mulighetene og forpliktelsene anlegget gir. Dette gjelder så vel utvikling av idrettslaget, trivsel og miljø, samt styring, ledelse og drift av virksomheten. 

 

Gjennom å arrangere Titleist Tour i 2012 og NM 2013 ble klubben etablert som en arrangør på topp nasjonalt nivå. 

 

 

Visjon 

”Stiklestad Golfklubb – litt din” 

Se også visjonsbeskrivelse som ligger i vedlegget bakerst. 

 

 

Verdigrunnlag 

Stiklestad Golfklubbs slagord ”litt din” gjør seg utslag i at klubben har; 

En medlemsstyrt organisasjon, et inkluderende og sosialt miljø 

Åpenhet, ærlighet og tydelighet om virksomheten til medlemmer og lokalsamfunn 

Dugnadsånden og fellesskapsfølelsen står sterkt 

 

 

 

Hovedmål 

I 2019 skal Stiklestad Golfklubb med Trones golfbane være vel etablert og anerkjent som Midt-Norges fineste og mest attraktive 18 – hullsbane. 

 

Kjerneprosesser 

Primæraktivitetene i golfvirksomheten er å rekruttere, å ivareta, å utvikle golfspillere og prestere. 

 

 

Rekruttere 

Delmål:

Øke antall medlemmer i klubben til 900 innen utgangen av 2019. 

 

Klubben skal: 

- Dekke behovet for Veien til golf – kurs. 

- Tilrettelegge anlegget for Veien til golf - opplæring og veien videre. 

- Øke antall kvinnelige medlemmer. 

- Øke antall barn og juniorer. 

- Jobbe aktivt for å få flere til å melde seg på kurs. 

- Aktivt jobbe for å få folk til å melde seg inn etter gjennomført kurs. 

 

Ivareta 

Delmål:

- Begrense og stoppe frafallet for å skape en netto økning antall medlemskap innen slutten av perioden. 

- Opprettholde en bred medlemsmasse, det gjelde seg alder, yrke eller geografi. 

- Skape tilhørighet slik at folk melder seg inn i klubben og forblir medlemmer. 

- Legge til rette for at alle nybegynnere får god oppfølging. 

- Ivareta damegolfens, herregolfens og seniorgolfens ansvar for å gi tilbud som er inkluderende og som legger

  vekt på det sosiale aspektet ved golfen. 

- Legge til rette for at de som ønsker det gis tilbud om tilpasset trening. 

- Ha som mål å øke antall medlemmer (utvikler seg til å komme) under 26 i HCP etter anbefaling fra Golfforbundet. 

- Skape gode rollemodeller. 

 

Utvikle 

Klubben skal: 

- Ha tilbud om trening og turneringer for juniorer. 

- Skape en ambisiøs juniorsatsing hvor flere hevder seg i landsdelen. 

- Aktivt arbeide for at golf blir et alternativ for de som ønsker å drive individuell idrett på høyt nivå.. 

- Tilrettelegge for deltagelse i lag – NM både på dame- og herresiden. 

 

Prestere 

Klubben skal: 

- Bidra til at golfspillere på et forholdsvis høyt nivå får mulighet til å konkurrere jevnlig. 

- Bruke disse som rollemodeller og en verdifull del av klubbens utviklingsmiljø. 

 

Støtteprosesser 

 

 

Organisasjon og medlemskap 

 

Klubben skal: 

- Sørge for at klubbhuset er et åpent og trivelig samlingssted med rom for forskjellige aktiviteter. 

- Utvikle en organisasjon som matcher anlegget og får utnyttet de mulighetene som ligger i markedsføring

  og bruk av et slikt anlegg. 

- Utnytte de mulighetene anleggets kvalitet og beliggenhet til å øke antall medlemmer. 

- Øke frivilligheten og definere fremtidig ressursbehov. 

- Kartlegge og gjøre nytte av kompetansen som finnes i medlemsmassen. 

- Utnytte de forskjellige muligheter for dugnadsarbeid som finnes. 

- Gjennom utstrakt bruk at utvalg med klare, definerte oppgaver, gi mange medlemmer 

 

mulighet til å bidra aktivt i klubbens drift. 

 

Kompetanseutvikling 

 

Leder- og organisasjonsutvikling 

 

Klubben skal: 

- Involvere medlemmene i drift og utvikling av klubben. 

- Fremstå med en profesjonell ledelse og ansatte i kombinasjon med et veldrevet idrettslag drevet på frivillig basis. 

- Styre virksomheten ut fra utviklingsorienterte mål og planer til beste for medlemmene. 

- Skape et godt arbeidsmiljø for klubbens ansatte, med velorganiserte betingelser og god personalledelse. 

 

Trenerutvikling 

Klubben skal: 

- Utdanne trenere etter behov. 

- Sikre at utdannede trenere blir brukt i det sportslige arbeidet. 

 

Økonomi og finansiering 

 

Klubben skal: 

- Ha en god og velstyrt økonomi. 

- Fokus på å øke inntektsmulighetene som ligger i klubbhuset, næringslivet, turneringer, gjester og nye medlemmer. 

- Ivareta god likviditetsstyring. 

- Sikre gode avtaler om nedbetaling av lån. 

- Utnytte de ressurser golfforbundet bidrar med. 

- Videreføre et godt samarbeid med grunneier. 

 

Anlegg 

Klubben skal: 

- Sikre at banen blir driftet og vedlikeholdt på et høyt nivå tilpasset klubbens økonomi. 

- Tilpasse og videreutvikle treningsområdet. 

 

Arrangement 

Klubben skal: 

- Gjøre oss kjent som en god arrangør av turneringer. 

- Videreutvikle samarbeidet med klubber i regionen. 

- Utnytte muligheten nærheten til Sverige og Trondheim gir for økning i antall gjestespillere. 

 

Kommunikasjon 

Klubben skal: 

- Ha en god dialog med grunneier gjennom jevnlige møter og informasjonsutveksling. 

- Ha en god dialog med kommunen, fylkeskommunen, Golfforbundet og næringslivet. 

Golfens samfunnsverdi 

Klubben skal: 

- Synliggjøre golf som en helsebringende og samfunnsnyttig aktivitet, både i lokal-media og nærområdet. 

- Videreføre en god forankring i det lokale og regionale politiske miljø. 

- Markedsføre anlegget som et referanseprosjekt for positiv stedsutvikling og økt bolyst. 

- Være åpen og positiv til å inngå forpliktende samarbeid med organisasjoner som har som formål å

  fremme helse og trivsel for spesielle grupper 

 

Vedlegg til strategiplanen 

Visjonsbilde 

I år 2019 ser vi for oss at Stiklestad Golfklubb med Trones golfbane er vel etablert og anerkjent som Midt - Norges fineste og mest attraktive 18 – hulls bane. Antall medlemmer i klubben er 900. Antall gjestespillere ligger årlig på rundt 3500. Klubben har en aktiv juniorgruppe hvor flere juniorer hevder seg i Midt – Norge. Klubben stiller lag i Lag – NM både på dame- og herresiden. Klubben fremstår med profesjonell ledelse og ansatte i kombinasjon med et veldrevet idrettslag drevet på frivillig basis. Klubbens økonomi er god og velstyrt. 

 

SKs slagord ”litt din” gjør seg utslag i at klubben fremstår med å ha; 

 

En medlemsstyrt organisasjon, et inkluderende og sosial miljø 

Åpenhet, ærlighet og tydelighet om virksomheten til medlemmer og lokalsamfunn 

Dugnadsånden og fellesskapsfølelsen står sterkt 

 

Klubbhuset er et åpent og trivelig hus som rommer aktiviteter for medlemmene, gjester og støttespillere i næringslivet; Proshop, kafé/spiseri med skjenkerettigheter, fasiliteter for møter, mindre konferanser og arrangement. 

 

Banen med treningsfasiliteter blir driftet og vedlikeholdt på et nivå som gjør banen kjent som en kvalitetsbane, men tilpasset klubbens økonomi. 

 

Nye medlemmer blir fulgt opp på en inkluderende måte og med en god pedagogisk introduksjon og oppfølging til sporten. Juniorsatsingen er velorganisert og ambisiøs- Klubben er kjent for vel gjennomførte turneringer både lokalt, regionalt og på tvers av landegrensen. 

 

Ansatte i klubben har et godt arbeidsmiljø, velorganiserte betingelser og god personalledelse. Virksomheten er styrt ut ifra utviklingsorienterte mål og planer til det beste for medlemmene. 

Samarbeidspartnere og sponsorer

1/3

Klubbhuset/Proshop:   Vintertid  - se Golfbox

Proshop ansvarlig:      Styret

Daglig leder:              Petter Hagstrøm

Ansv.red:                   Daglig leder

golfbox.png
  • Wix Facebook page

Stiklestad Golfklubb                       Adr: Sørskagveien 2, 7655 VERDAL                  Telefon: 918 26 010 ( ikke bruk SMS)               E-post:  klubbpost@stiklestad-golfklubb.no           Web:  www.stiklestadgolf.com