LOVNORM 8.3.2018

Tilbake
Tilbake
Tilbake

 TRIVSEL-TILHØRIGHET-KVALITET 

 LOVNORM FOR SGK MED SÆRLIGE TILLEGG GITT AV NGF 

(Utarbeidet 12.01.16 av NGF i samarbeid med NIF v/juridisk avdeling) 

Lovnormen er basert på NIFs Lovnorm for idrettslag av 22.10.2015 og NGF`s godkjente lovnorm av 22.10 2015 

Lov for Stiklestad Golfklubb (heretter klubben1), stiftet 11.september.1991 

 

Denne lov erstatter Lov for Stiklestad Golfklubb vedtatt den 7.12.2005.

Godkjent av idrettsstyret den 16. mai 2000. Vedtatt den 4.februar 2009. 

Vedtatt på Årsmøtet den 28. februar 2014. Endringer vedtatt på Årsmøtet 26.februar 2017 og på årsmøtet 22.03.2018 

Godkjent av Idrettskretsen den / 2018 

 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 

§ 1 Formål 

(1) Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

     og paralympiske komité (NIF). 

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på

     grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

§ 2 Organisasjon 

(1) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.1

(2) Klubben er medlem av Norges Golfforbund (NGF)2.3 

(3) Klubben er medlem av NIF gjennom (Nord) Trøndelag idrettskrets, hører hjemme i Verdal kommune,

      og er medlem av Verdal idrettsråd4. 

(4) Klubben skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder

     for klubben uavhengig av hva som måtte stå i klubbens egen lov .

1 Personlige medlemmer betyr at klubben ikke kan operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap

   og firmamedlemskap. At det innføres familiekontingent er å  anse som  en  rabattordning, og har ikke noe med selve

   medlemskapet å gjøre.   Medlemmer må følgelig registreres enkeltvis. Medlemskap kan heller ikke gjøres tidsavgrenset, f. eks. til en

   spillesesong. Medlemskap etableres ved innmelding og opphører ved utmelding. Andre ordninger må begrenses til spilleretten.  

§ 3 Medlemmer  

(1) For at en person skal opptas i klubben må vedkommende: 

a) akseptere å overholde klubbens og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til klubben og andre organisasjonsledd i NIF. 

(2) Styret i klubben kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent

     med  bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet

     samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt.

     Klagen skal sendes til klubbens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes,

     sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. 

(3) Medlemskap i klubben er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. 

(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og klubbens regelverk og vedtak. 

(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 

(6) Klubben kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent.

     Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i klubben og skal strykes fra

     klubbens medlemsliste. 

(7) Styret i klubben kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes,

      skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg.

      Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. 

(8) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært

      årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke

      etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned. 

(9) Ved fratakelse av medlemskap kan klubbens vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket

      er mottatt. Klagen skal sendes til klubbens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av

      styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

      Klubbens vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort. 

(10) Klubben skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift

       gitt av Idrettsstyret. 

2 Dette er basert på at formålet er kun golfidrett. Ellers skal det stå: «Klubben er medlem av de(t) særforbund som klubbens årsmøte bestemmer.» 

3 Klubben må være medlem i de(t) særforbund som klubbens idrettsgrener omfatter, med mindre klubben utelukkende driver mosjonsidrett

   som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov § 10-1. Dette skal fremkomme av klubbens organisasjonsplan som vedtas

   på årsmøtet. Det er også årsmøtet som vedtar hvilke idretter klubben skal organisere, og vedtar innmelding/utmelding i de(t)

   aktuelle særforbund. 

4 Klubben kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis en klubb naturlige område strekker seg over mer enn én kommune,

   avgjør klubbens årsmøte hvilket idrettsråd det tilhører  

 

§ 4 Medlemskontingent og avgifter 

(1) Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet 5. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse

     i klubbens aktivitetstilbud. 

(2) Den som ikke senest 31. desember 6 har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang

     til annen kontingent-/avgiftsgruppe, anses som medlem i samme kontingent-/avgiftsgruppe i det påfølgende år. 

 

 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 

 

§ 5 Kjønnsfordeling 

(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i

     overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig

     i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer,

     skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer

     enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. 

 

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned

      etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer

      i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

(3) Idrettskretsen kan pålegge klubben å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta

      ny oppnevning. 

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så

      langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen

     14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen. 

5 Klubben kan innføre forskjellige kontingentkategorier (f.eks. for familier, pensjonister, studenter). Kontingenten må være

   på minst kr 100 per medlem. Ved familiemedlemskap må hvert enkelte familiemedlem registreres som medlem. 

6 Klubbens årsmøte kan ved lovvedtak vedta en senere dato som meldingsfrist etter § 4 (2).  

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. 

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én måned og

      ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som

      representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. §16. 

 

(2) Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med klubben, jf. §7 (3), har ikke stemmerett på

      klubbens årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben. 

 

(3) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i klubben: medlem av styre, valgkomité,

      kontrollkomité, lovutvalg, revisor. 

 

(4) Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere klubber som deltar i samme konkurranse. 

 

(5) Forslagsrett: 

a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i klubben. 

b) Styret i klubben har forslagsrett til og på årsmøtet i klubben. 

c) En klubb har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets representant(er)

    har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget. 

d) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor

    komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet

     innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde. 

e) Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet. 

(6) Talerett 7:  

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøte i klubben. 

7 Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom klubben har engasjert revisor, må følgende punkt legges inn i (6): «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.»  

 

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker 

(1) En arbeidstaker i klubben er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i klubben eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntrer før ansettelsesforholdet er opphørt. 

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

 

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt. 

 

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/ oppnevnelse av gangen.

 

 

§ 9 Inhabilitet 

 

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i klubben er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse

     eller til å treffe avgjørelse: 

 

a) når vedkommende selv er part i saken, Side 6 av 15 

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje

    så nær som søsken, 

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part, 

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd

   eller annen juridisk person som er part i saken. 

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til

     vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel,

     tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til.

     Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part. 

 

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i klubben. 

 

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller

     ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser

     ikke tilsier at vedkommende viker sete. 

 

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller

     som saken ellers direkte gjelder. 

 

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det

     i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av

     sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet.

     I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller

     kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles

     til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 

 

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan

     gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge

     spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse. 

 

(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i klubben. 

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

 

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i klubben vedtaksføre når et flertall av medlemmene                             er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. 

 

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling 8 eller ved fjernmøte 9. Ved skriftlig saksbehandling sendes

      kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at

      flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig

      saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre. 

 

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. 

 

8 For eksempel møte per e-post. 

9 For eksempel møte per telefon/videokonferanse. 

 

 

§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. 

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. 

(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 

III. ØKONOMI

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv. 

(1) Klubben er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret 10)

(2) Dersom klubben har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner skal klubben følge NIFs regnskaps-

     og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom idrettslaget

     har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal klubben følge regnskapsloven og revisorloven, og skal

     alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene.

     Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer.

     Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12. 

(3) Bankkonti skal være knyttet til klubben og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring

     skal være tegnet for dem som disponerer. 

(4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett

     for klubb som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene

     for gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med

     mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når

     årsregnskapet fremlegges. 

(5) Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig

     leder skal også vedkommende signere. 

(6) Klubben kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende

     pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. 

(7) Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til klubbens

     størrelse og virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 

10 Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.  

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV. 

§ 13 Årsmøtet 

(1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned 11)

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig

     måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Innkalling kan henvise til

     at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på klubbens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det

     fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet

     må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med

     forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. 

 

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning

     av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

(4) Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å

     være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. 

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet

     medlemmer i styret iht. klubbens lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten

      krav til minimumsdeltakelse. 

(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten

     som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar

     det, ved godkjenning av saklisten. 

 

 

Jeg er et avsnitt. Klikk her for å legge til din egen tekst og redigere meg. Det er lett.

§ 14 Ledelse av årsmøtet 

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem. Det kan velges flere dirigenter og referenter. 

§ 15 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal 12)

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 

5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand. 

6. Behandle forslag og saker. 13)

7. Fastsette medlemskontingent for neste år, og gi de formelle gruppene fullmakt til å fastsette treningsavgift

    for gruppens aktivitet 14). Begrenset til kr 2000,-. 

8. Vedta klubbens budsjett 

9. Behandle klubbens organisasjonsplan. 15) 

10. Foreta følgende valg: 16) 

a) Leder og nestleder 

b) 5 styremedlemmer (inklusiv styreleder og nestleder) og 2 varamedlemmer 17)

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 

d) To revisorer 18)

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

 

11 Vedtak om årsmøte innen mars måned er fastsatt av Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 2-11 (8) siste setning. 

12 Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte,

     men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet. 

§ 16 Stemmegivning på årsmøtet 

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 

(3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

13 Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag. 

14 Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse. 

15 Organisasjonsplanen skal regulere klubbens interne organisering og aktivitet. 

16 Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitspersoner det er behov for. 

17 Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles

     ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. Styremedlemmer kan velges til spesifikke oppgaver. 

18 Klubb med årlig omsetning på kr 5 millioner eller plikter å ha engasjert revisor, , og må innta følgende som nytt punkt 10:

      «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap.» Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og punkt 11 bokstav d)

       endres til: «Kontrollkomité med minst to medlemmer.»  

§ 17 Ekstraordinært årsmøte 

(1) Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av klubbens styre med minst 14 dagers varsel etter: 

a) Vedtak av årsmøtet i klubben. 

b) Vedtak av styret i klubben. 

c) Vedtak av styret eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. 

d) Skriftlig krav fra 1/3 av klubbens stemmeberettigete medlemmer. 

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring

     i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt

     innkallingen eller være gjort tilgjengelig på klubbens internettside eller på annen forsvarlig måte.

     I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte,

     og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet. 

 

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer

     antallet styremedlemmer iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles

     til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

 

(4) Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling

     av det ekstraordinære årsmøtet. 

 

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling

     og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

§ 18 Klubbens styre 

(1) Klubben ledes og forpliktes av styret, som er klubbens høyeste myndighet 19) mellom årsmøtene.

 

19 Hovedstyret leder og forplikter klubben. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og

     inngå evt. andre avtaler som forplikter klubben juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt instruks eller vedtak gi         klubbens gren-/gruppestyrer fullmakt til å forplikte klubben innenfor instruksens/vedtakets rammer. 

 

(2) Styret skal bl.a.: 

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

b) Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er

    fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at klubben har en tilfredsstillende

   organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. 

c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse. 

d) Representere klubben utad. 

e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.20 

f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten21. 

(3) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det. 

 

19 Hovedstyret leder og forplikter klubben. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og inngå evt. andre avtaler som forplikter klubben juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt instruks eller vedtak gi klubbens gren-/gruppestyrer fullmakt til å forplikte klubben innenfor instruksens/vedtakets rammer.  

 

 

 

§ 19 Grupper og komiteer

 

(1) Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på

      kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv,

      plikter å tre ut av valgkomiteen. 

(2) Klubbens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

      Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av klubbens organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9. 

(3) Dersom klubbens årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer,

      gjelder følgende: 

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet.

    Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret

    fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen. 

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i klubben. Hovedstyret fastsetter en siste frist for

    avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. 

c) Det årlige møtet skal:

I.    Behandle regnskap. 

II.   Behandle gruppens årsberetning. 

III.  Fastsette budsjett. 

IV.  Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf. § 15 nr. 7. 

V.   Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret. 

 

d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 

e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten hovedstyrets godkjenning jf. § 18. 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. 

 

§ 21 Regler for spill, ordensregler m.v. 

(1) For golfspillet gjelder de golfregler og de regler for etikette som det er vist til i NGFs lov, supplert med NGFs

     og klubbens lokale regler og turneringsregler. Dessuten gjelder NGFs handicapregler og amatørregler.

     Innenfor NIFs og NGFs lover og bestemmelser fastsetter klubbens styre de lokale regler, turneringsregler

    og øvrige regler for spillets avvikling, samt ordens- og sikkerhetsregler for klubbens område, som det finner ønskelig. 

 

(2) For å være berettiget til å spille golf på en bane slopet av NGF må spilleren være medlem av en golfklubb med

     rett til å utstede offisielt handicap fra et nasjonalt golfforbund. Unntak er rekrutteringstiltak organisert av

     klubben og prøvespill sammen med et medlem av klubben. 

 

§ 22 Lovendring 

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i klubben etter å ha vært oppført på saklisten,

      og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av klubben selv trer

      ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter. 

(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk. 

(4) Endringer i §§ 22 og 23 kan ikke vedtas av klubben selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm. 

23 Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør 

(1) Forslag om oppløsning av klubben må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med

      minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket

      her gjentas med 2/3 flertall. 

(2) Sammenslutning med andre klubber/idrettslag anses ikke som oppløsning av klubben.22)

     Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med

      bestemmelsene om lovendring, jf. § 22. 

(3) Ved oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller klubbens overskytende midler etter avvikling

      et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at klubben skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen

     14 dager før klubben holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken. 

22 Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for denne klubben benyttes.  

DEL B: TILLEGGSBESTEMMELSER23 

B.1 Klubb med egen bane24 

§ … Venteliste 25) 

Når det er nødvendig av hensyn til golfanleggets kapasitet, kan klubben operere med begrensning i antallet medlemmer og venteliste for medlemsopptak. Maksimumstallene for antall medlemmer fastsettes av årsmøtet etter styrets innstilling. Styret fastsetter nærmere regler for opptak fra venteliste, som skal være basert på objektive kriterier med hovedvekt på søkeransiennitet. Det kan i noen utstrekning gis preferanser/kvoter basert på alder 26), kjønn og familietilknytning til medlemmer av hensyn til klubbens sportslige og sosiale miljø. 

§ … Spillerett 

(1) Medlemmer som har betalt forfalte kontingenter og avgifter til klubben og dessuten de særavgifter eller

     medlemslån som måtte være fastsatt for spilleretten, har alminnelig spillerett på klubbens bane. 

(2) Styret fastsetter vilkårene for gjestespill mot greenfee og for eventuell spillerett for sponsorer og andre

     uten fulle rettigheter etter første ledd. 

§ … Medlemslån som vilkår for spillerett 27) 

(1) For medlemmer som har fylt eller fyller 20 år i det aktuelle kalenderåret kan 28) årsmøtet fastsette som vilkår

     for alminnelig spillerett på klubbens bane at medlemmet innbetaler et rente- og avdragsfritt lån til klubben

     på inntil kr. …..  Dette kommer i tillegg til eventuell innmeldingsavgift og årlig kontingent/avgifter. 

 

(2) Lånet forfaller til innfrielse ved medlemmets utmelding av klubben, dog slik at klubben ikke plikter å tilbakebetale

     lånet før et nytt medlem innbetaler til klubben et tilsvarende lån. Klubben kan tilbakebetale medlemslånene helt eller

     delvis til enhver tid, men da skal alle medlemmer med medlemslån behandles likt. 

§ … Medlemslån som vilkår for medlemskap  29) 

(1) Det er et vilkår 30) for medlemsopptak fra og med det kalenderåret vedkommende fyller 20 år 31), og for

     opprettholdelse av medlemskapet når denne alder nås 32), at man innbetaler eller overtar en andel i et

     rente- og avdragsfritt medlemslån. Dette kommer i tillegg til eventuell innmeldingsavgift og årlig kontingent/avgifter. 

 

(2) Medlemslånet utgjør totalt kr. ….. fordelt på ….. låneandeler, hver på kr. ….. Som bevis for innbetaling av en

     andel i medlemslånet utsteder klubben et låneandelsbevis. Andelsbeviset er ikke omsettelig, men kan med

     klubbens mellomkomst overføres til person utpekt av klubben i henhold til § ….. (bestemmelsen om venteliste). 

(3) Låneandelen forfaller til innfrielse ved medlemmets utmelding av klubben, dog slik at klubben ikke plikter

     å tilbakebetale låneandelen før et nytt medlem innbetaler til klubben en tilsvarende låneandel.

     Klubben kan her administrere en køordning for overførsel av andeler fra uttredende til inntredende medlemmer

     som  korresponderer med ventelisten 33). Klubben kan ellers tilbakebetale medlemslånet helt eller delvis til enhver tid basert

     på pålydende beløp, med lik behandling av alle andelshavere. De nærmere vilkår for medlemslånet er regulert i

     særskilt inngått låneavtale. 

(4) Låneandelene skal kunne tillegges en rentekompensasjon 34) til andelseierne som blir betalbar av nytt medlem

     som en merpris ved overtagelse av andelen. For dette formål skal årsmøtet hvert år etter innstilling fra styret

     fastsette en maksimalpris på andelene. Denne fastsettelsen skal ikke ha som formål å skape fortjeneste til det

     enkelte medlem, men skal gjenspeile en mulig rentekompensasjon innenfor rammen av reell kassekredittrente

     hos klubbens bankforbindelse. Årsmøtet kan redusere maksimalprisen for å fremme rekrutteringen til medlemskap

     i klubben, men ikke til lavere beløp enn til lånets pålydende. Maksimalprisen er ikke til hinder for at låneandelene

    overdras til en lavere pris. 

 

B.2 Klubb med avtale med baneselskap 35) 

§ … Spillerett 36) 

Spillerett på banen og annen bruk av golfanlegget til ………….. (baneselskapet) reguleres av klubbens avtale med baneselskapet og av baneselskapets vedtekter og bestemmelser. 

27 Bestemmelsen forutsetter at klubben har et finansieringsbehov knyttet til golfbanen, men at det finnes tilstrekkelig å kreve et lånebeløp

     fra de medlemmer som tegner seg for spillerett på banen. 

28 Det er her årsmøtet som bestemmer om medlemslån skal kreves. Årsmøtet kan da også gjøre lånet frivillig ved å fastsette alternativer,

     som en høyere spilleavgift for de medlemmer som ikke innbetaler medlemslån. Årsmøtet kan også gjøre unntak for studenter m.v. 

29 Denne bestemmelse er et alternativ til den foregående bestemmelse. Bestemmelsen forutsetter at klubben har et finansieringsbehov knyttet

     til golfbanen, samtidig som det finnes nødvendig å kreve slikt lån fra alle medlemmene over den fastsatte alder. Dette kan være begrunnet

     i at klubben ønsker at alle medlemmene skal ha spillerett og i at låneandelenes størrelse er tilpasset dette. NIF er generelt skeptisk til krav

     om medlemslån som vilkår for medlemskap, men godtar det der det er et reelt behov for egenfinansiering av klubbens egen bane eller

     baneutvidelse. Det som klart må unngås er opplegg som kan oppfattes som at klubben er omdannet til et andelslag eller som at klubben

     har en bestemt kapital. Dette ville være i strid med kravet til klubben som et selveiende og frittstående idrettslag. Låneandeler må heller

    ikke være fritt omsettelige og samtidig knyttes opp mot rettigheter til medlemskap, det ville stride mot prinsippet om åpen idrett.

     Kulturdepartementet har også som et grunnleggende vilkår for tildeling av spillemidler at disse ikke skal danne grunnlag for

     fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere. 

30 Der dette innføres i eksisterende klubber, f. eks. i forbindelse med en vesentlig utvidelse av banen, er det gode grunner for ikke å gjøre

     ordningen tvingende for eksisterende medlemmer. Da kan første setning begynne slik: ”Fra … (dato) er det et vilkår for medlemsopptak

     fra og med det kalenderåret vedkommende fyller 20 år,” Men da må klubben ta stilling til om unntaket også skal gjelde tidligere

     ungdomsmedlemmer når de fyller 20 år, og hva som skal være vilkårene for medlemmer uten medlemslån med hensyn til årlig spilleavgift

     og omfanget av spilleretten. Sml. ellers teksten i foregående bestemmelse og notens innhold. 

31 Klubben kan sette en høyere aldersgrense. 

32 Det kan være positivt med tilføyelse av overgangsregler som hjelper og oppmuntrer ungdom til å forbli i klubben.  

Samarbeidspartnere og sponsorer

1/3

Klubbhuset/Proshop:   Vintertid  - se Golfbox

Proshop ansvarlig:      Styret

Daglig leder:              Petter Hagstrøm

Ansv.red:                   Daglig leder

golfbox.png
  • Wix Facebook page

Stiklestad Golfklubb                       Adr: Sørskagveien 2, 7655 VERDAL                  Telefon: 918 26 010 ( ikke bruk SMS)               E-post:  klubbpost@stiklestad-golfklubb.no           Web:  www.stiklestadgolf.com